Oleme jõudnud selleks korraks viimase teemani. Teekond ei ole lõppenud, vaid tegelikult on see alles algus. Seekord me ei lisa siia palju juttu/teksti, seeasemel peatume Jumala tõotustel.

Esimene ja ilmselt üks tuntumaid kirjakohti piiblist:

"Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja , on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!  
(Joh.3:16)

Kuigi see kirjakoht on paljudele väga tuttav ja võib tunduda, et "asi selge, järgmine kirjakoht palun", siis oleks küll soovitav, ja seda nii selle kui ka kõigi järgnevate kirjakohtadega - oleks soovitav vaikselt lasta Jumalal rääkida nende kaudu. Seega, need ei ole pelgalt kirjakohad, mida igaüks võib piiblist leida, vaid...
Foto: Joshua Earle
Need on Jumala sõnumiks isiklikult Sulle. Meie taevane Isa soovib just täna ja just nende ridade kaudu avada Sulle midagi väga isiklikku. Need tõotused on universaalsed ja kõigile piiblist leitavad, sest kõik, kes piiblit loevad ja annavad Jumalale võimaluse ning Püha Vaimule oma südames ruumi, siis Jumal on tõotanud kõigile oma õnnistuse jagada. Samas sõnum on väga isiklik ja kordumatu. Jumal näeb iga inimese väga kordumatut vajadust ja seepärast Ta vastab just konkreetselt Sulle. Tõotused on universaalsed, aga vastus on sama kordumatu nagu iga inimene on kordumatu.

"Ent sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja sule uks, ja palu oma Isa, kes on salajas, ja su Isa, kes näeb salajasse, tasub sinule"  (Mt.6:6)

Palve. Kuidas palvetada? Kas peavad olema selleks mingid konkreetsed sõnad või vormelid? Ära muretse. Räägi nagu oma lähedase sõbraga - küll Isa taevas ise õpetab Sind, kuidas palvetada ja mis on oluline. Peamine aga see, et palve on suhtlemine. Kui inimene loeb ette kõik oma vajadused ja ei kuula, mida Isal ütelda on... see on teadeanne, aga mitte palve. Jumal teab niigi Sinu vajadusi. Ta ootab Sind! Ta tahab vastata Sulle. Ja loomulikult ei pea kartma väljendada ka oma vajadusi. Oluline aga siiski mõista, et me ei anna Talle teada midagi sellist, mida Ta ei teaks. Suhelda meie vajaduste teemal - see on see, mida Isa ootab!

"Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa austataks Pojas! Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda." (Joh.14:13-14)

Võit Kristuses - sel teemal on kirjutatud palju raamatuid, ometi ei ole see teooria. See ei ole üks uus õpetus vabaduse või vabanemise kohta, vaid see ongi tõeline vabanemine! Me vabaneme Temas. Jumala tõotused ongi see vahend, mille alusel saab Püha Vaim teostada selle vajaliku töö meis. Jumal on need tõotused andnud, Tema olemus ja Tema Sõna ei muutu eales - need tõotused on Tema muutumatu tahte väljenduseks. Vabanemine ei ole meie mõttetöö, vaid Jumala Vaimu puudutus meis!

" Ärge siis olge mures, küsides: mida me sööme? või: mida me joome? või: millega me riietume? Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate. Ent otsige esiti jumalariiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! Ärge siis olge mures homse pärast, sest küll homne päev muretseb enese eest. Igale päevale saab küllalt omast vaevast!" (Mt.6:31-34)

"Aga tund tuleb ja on nüüd, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões; sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on Vaim, ja kes teda kummardavad, need peavad vaimus ja tões teda kummardama!"  (Joh.4:23-24)

"...sõnad, mis mina teile olen rääkinud, on vaim ja on elu." (Joh.6:63b)

"Ja mina palun Isa, ja tema annab teile Trööstija, et see teie juure jääks igavesti, tõe Vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast et ta teda ei näe ega tunne, aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juure ja tahab olla teie sees. Ma ei jäta teid vaestekslasteks; ma tulen teie juure. Veel on pisut aega, siis maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind; sest mina elan ja teie saate elama! Sel päeval te saate tunda, et mina olen oma Isas ja teie minus ja mina teis. Kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab; kes aga mind armastab, seda armastab minu Isa ja ma tahan teda armastada ja iseennast temale ilmutada!"  (Joh.14:16-21) 

" Aga kui Trööstija tuleb, kelle mina teile läkitan Isalt, tõe Vaim, kes lähtub Isast, See tunnistab minust." (Joh.15:26)

"Aga mina ütlen teile tõtt: See tuleb teile heaks, et mina lähen ära. Sest kui ma ei läheks, ei tuleks Trööstija teie juure. Aga kui ma lähen, siis ma läkitan tema teie juure. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta:  
patu kohta, et nad ei usu minusse, õiguse kohta, et ma lähen Isa juure ja te ei näe mind enam; ja kohtu kohta, et selle maailma vürsti üle on kohus mõistetud. Mul on teile veel palju ütlemist, aga te ei või nüüd seda kanda. Aga kui tema, tõe Vaim, tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõtte, sest tema ei räägi iseenesest, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib ja tulevasi asju ta kuulutab teile. Tema austab mind, sest minu omast ta võtab ja kuulutab teile. Kõik, mis Isal on, see on minu päralt; sellepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile." (Joh.16:7-15)

See on Jumala suurimaks sooviks, et me saaksime olla osaduses Temaga. Osadus Jumalaga - see on võimalik vaid siis, kui Ta saab eluõhku meie sisse puhuda. Selleks elavaks õhuks ongi Püha Vaim meie sees. Nagu Jeesus ütles - sel päeval te saate tunda, et mina olen Isas ja teie minus ja mina teis. Kui me vaid tajuksime nende sõnade sügavust ja ei asendaks seda mingi (ükskõik kui õige)  õpetuse järgimisega.

Tihti räägitakse Pühast Vaimust kui millestki ebamäärasest - ometi on Ta isik, kes elab ja kes soovib elada meis. Jumal ei soovi, et me jääksime vaeslasteks, kes peavad uskuma üht vana lugu Temast, vaid Ta soovib, et me saaksime osa Tema elust just siin ja praegu! Ta tahab elada meis ja täita meid, meie ihutemplit, nagu Ta täitis vanasti Iisraeli kogudusetemplit. Meile kehtivad Uue Lepingu tõotused. See tähendab, et meile kehtivad ka Uue Lepingu võimalused ja kohustused.

Need Jeesuse sõnad kehtivad ka meie kohta: ""Võtke vastu Püha Vaim!" (Joh.20:22)

"Ja tema on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse Ihu ülesehitamiseks, seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala Poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda,  ega jääks enam väetiteks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetusse võrgutamiseks; vaid et me tõtt taotledes armastuses kasvaksime kõiges selle sisse, Kes on pea, Kristus." (Ef.4:11-15) 

" aga te saate Püha Vaimu väe, Kes tuleb teie peale, ja peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda- ja Samaariamaal ja maailma otsani!" " (Apt.1:8)

Peetrust ei ole enam meie keskel, samuti ei ole ka teisi apostleid, kelle peale nelipühil Püha Vaim valati. Ometi loeme: te peate olema minu (Jeesuse) tunnistajad... maailma otsani. Lisaks kõigele kirjutas Paulus, et Jumala lõplikuks võidukaks eesmärgiks on Püha Vaimu läbi asetada Jeesuse elama meie sisse ja seda mitte vaid põgusalt, vaid täisea ja veel täis mõõtu mööda!

Peetrus siiski tsiteerib veel ka prohvet Joelit:  "Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale! Ja teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie noored mehed näevad nägemusi, ja teie vanemad uinuvad unenägusid nähes! Ja neil päevil ma valan oma Vaimu oma sulaste ja ümmardajate peale ja nemad ennustavad;  ja ma annan näha imesid ülal taevas ja tunnustähti all maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid! Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja auline!" (Apt.2:17-20)

"Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et kes usub minusse, see teeb ka neid tegusid, mida mina teen, ja teeb veel suuremaid kui need on, sest mina lähen Isa juure!" (Joh.14:12)

Suuremaid tegusid kui Jeesus... Mida siis Jeesus tegi? Tegi haigeid terveks, ajas kurje vaime välja, Ta teadis ja õpetas jne jne. Ometi ei ole mitte need imeteod see kõige imelisem, vaid see, et kui saame osa Tema Vaimust, saame osadusse Temaga, kes on meie Isa! Kohtumine oma tõelise Loojaga! Lisaks kirjutatakse ka meie nimed eluraamatusse Taevas ( Lk.10:20)

"Ja tema tuli ning kuulutas rahu teile, kes kaugel olite, ja rahu neile, kes lähedal olid, sest tema läbi on meil mõlemail ligipääs ühes Vaimus Isa juurde. Nii ei ole te siis mitte enam võõrad ega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, rajatud apostlite ja prohvetite alusele, kus Kristus Jeesus ise on nurgakivi, milles kogu hoone on kokku liidetud ja kasvab pühaks templiks Issandas, kelles ka teid ühes üles ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus.  (Ef.2:17-22)

" Aga Peetrus ütles neile: "Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andekssaamiseks, ja siis te saate Püha Vaimu anni.  (Apt.2:38)

" Sest mis oli võimatu käsule, sellepärast et ta oli jõuetu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma Poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis patu hukka liha sees, et käsu õigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järgi, vaid Vaimu järgi. Sest kes elavad liha järgi, nende meel on suunatud lihalikele asjadele; aga kes elavad Vaimu järgi, neil vaimsetele asjadele. Sest liha mõtteviis, see on surm, aga Vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu, sellepärast et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Kes siis lihameeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased. Aga teie ei ole lihameeles, vaid vaimus, kui Jumala Vaim tõepoolest asub teie sees. Aga kellel ei ole Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma." (Ro.8:3-9)

Vanast Testamendist leiame palju taolisi tõotusi, mis keskenduvad Jumala kummardamise materiaalsetele tõotustele. Pärite tõotatud maa, mis piima ja mett voolab (1.Mo.3:8). Siin on oluline mõista, et Vana Leping kuulutas ette Päästja sündi siia planeedile. Inimesi valmistati ette vastuvõtma oma Päästjat siin. Uus Leping valmistab aga meid ette kohtumiseks taevas! Jeesus ei tule enam sellele patust rikutud planeedile füüsiliselt. Ta tõotas, et võtab meid sinna, kus Tema on (Joh.14:2). Ta tuleb küll meile järgi, kuid Tema jalad ei puuduta seda planeeti. See on ka põhjus, miks Jeesus hoiatas:

" Kui teile siis üteldakse: Vaata, ta on kõrves! ärge minge välja; Vaata, ta on kambrites! ärge uskuge. Sest otsegu välk sähvab ida poolt ja paistab läände, nõnda peab olema Inimese Poja tulemine."  (Mt.24:26-27)

Selles on tohutult suur vahe - kohtumine õlgede peal sündinud Jumala Pojaga siin planeedil, või siis kohtumine taevas Tema kui Kuningate Kuningaga (1.Tes.4:17).  

Kui Vanas Lepingus Jumal tõotas sõnakuulelikele rikkalikke materiaalseid õnnistusi (näiteks 5.Mo.28:3-5), siis Uue Lepingu ajal toimus nihe Vaimule.

" Kui nüüd teie, kes olete kurjad, märkate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad." (Lk.11:13)

"Siis ütles Peetrus: "Vaata, meie oleme kõigest loobunud ja oleme sind järginud!" Aga tema ütles neile: "Tõesti, ma ütlen teile, et ei ole kedagi, kes on loobunud majast või naisest või vendadest või vanemaist või lapsist jumalariigi pärast, kes mitte mitu korda rohkem tagasi ei saaks selsinasel ajal ja tulevases maailmas igavest elu!"  (Lk.18:28-30)

" Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus; selliste vastu ei ole käsk." (Gal.5:22)

"Issand on Vaim, ja kus on Issanda Vaim, seal on vabadus!" (2.Kor.3:17) 

Veidi siis veel võidust ka. Tegelikult, kui Sa usud, et need siin eelpool toodud kirjakohad ei ole lihtsalt ühed toredad ja mõneti arukad sõnad, vaid usud, et need on Jumala tõotused Sulle, siis... see ongi võit. Võit Kristuses. Lase see vaid kindlalt enda sisse.

" Sest kõik, mis Jumalast on sündinud, võidab maailma ära; ja see ongi see võit, mis on ära võitnud maailma: meie usk!" (1.Joh.5:4)

Usk on Jumala and. Usk on Jumala poolne vastus meie seesmisele vajadusele, igatsusele. Ometi on selles imeline vägi. See ei ole üks järjekordne illusioon ega fantaasia, mida inimesed ikka raskel ajal endale loovad. Jumal on oma Sõna garantiiks - need sõnad ei jää lihtsalt tekstiks, vaid Tema soovib need sõnad elustada Sinus!

"Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgeile ei tule kunagi häbi.  Siin see armetu hüüdis, ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikustest. Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad. Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Kartke Issandat, teie, tema pühad! Sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust." (Ps.34:5-10)

" Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja kõike ülirohkesti." (Joh.10:10)  

" Ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis Vaimu." (Ef.5:18)

"Kes varastab, ärgu varastagu enam, vaid tehku pigemini tööd ning soetagu vara oma käte tööga, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Ükski nurjatu sõna ärgu tulgu teie suust, vaid ainult seesugune, mis on hea tarvilikuks kasvatuseks, et see pakuks mõnu kuulajaile. Ja ärge kurvastage Jumala Püha Vaimu, kellega te olete otsekui pitseriga kinnitatud lunastuse päevani. Kõik kibedus ja äkiline meel ja viha ja kisa ja pilge jäägu teist kaugele ära ühes kõige pahaga. Aga olge lahked üksteise vastu, südamlikud, andke andeks üksteisele, nõnda nagu ka Jumal Kristuses teile on andeks andnud." (Ef.4:28-32) 

On üks populaarne ütlemine kristlaste seas: kuhu iganes lähed, ära unusta Jeesust kaasa võtmast. Sõltumata sellest, kuidas selle kaasa võtmisega ka ei oleks, siis meie võidu lõppsihiks on siiski Jeesuse järgimine - mitte, et võtad Jeesuse kaasa, vaid sa ise lähed sinna, kuhu Jeesus ees läheb.

"Siis Jeesus vastas ning ütles neile: "Tõesti, tõesti ma ütlen teile, Poeg ei või iseenesest teha midagi kui vaid seda, mida ta näeb Isa tegevat! Sest mida Isa teeb, seda teeb Poeg nõndasamuti. Sest Isa armastab Poega ja näitab talle kõik, mida ta ise teeb, ja tahab temale näidata suuremaid tegusid kui need on, nõnda et te seda panete imeks." (Joh.5:19-20)

"... need on, kes Talle järgivad, kuhu Ta iganes läheb." (Ilm.14:4)

Kui Sa loobud oma plaanide järgimisest, vaid valid otsida jumalariiki, siis Jumal on see, kes avab Sinu ees uued reaalsused ja kõige selle protsessi jooksul koged täielikku vabadust. Vabaduseks on Kristus meid vabastatud (Gal.5:1)!

Lõpetuseks apostel Pauluse sõnad:

" Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks rohkesti lootust Püha Vaimu väes! " (Ro.15:13)
" et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, au Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema tunnetamises ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud, ja mis on tema pärandi au rikkus pühade sees, ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul." (Ef.1:17-19)

Jumal õnnistagu teid kõiki.

Aamen.